"V.M. Myasishchev - the great aircraft designer of the 20th century"